MADDE 1. TARAFLAR:

1.1 SATICI: 

Ünvanı: Tirim İnşaat Mimarlık Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş.

Mersis No: 0845031587000012

Adresi: Gaziosmanpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mh. 6. Cadde No:4 Altıeylül - Balıkesir - Türkiye Posta Kodu. 10100

Telefon:

Email: info@sens.com.tr

1.2 ALICI:

Adı/Soyadı: [fatura-isim]

T.C No: [tc-kimlik-no]

Firma Adı: [fatura-firma]

Adresi: [fatura-adres]

Telefon: [telefon]

Email: [eposta]

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ’nun konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak mesafeli olarak kurulan satış akdi çerçevesinde ürün bedeli ile ürün teslimi konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LERİN) TEMEL NİTELİKLERİ

Satın alınan ürünün adı, modeli, ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli ve diğer satış özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürünler:
[urun-listesi]

Sepet Tutarı: [sepet-tutar]

Kargo Tutarı: [kargo-tutar]

Vergi Tutarı: [vergi-tutar]

Toplam Tutar: [toplam-tutar]

Teslimat Bilgileri 

Adı/Soyadı: [kargo-isim]

T.C No: [tc-kimlik-no]

Firma Adı: [kargo-firma]

Adresi: [kargo-adres]

Telefon: [telefon]

Email: [eposta]

MADDE 4. ÜRÜNÜN İFASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

a) Sözleşme konusu ürün, siparişin işleme alındığı günü takip eden 30 gün içerisinde ALICI’ ya teslim edilir.

b) Siparişe konu ürünün teslim edilme anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ ya aittir.

c) Sipariş edilen ürünün ifasının yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde, SATICI, ALICI’yı durumdan haberdar ederek 14 gün içerisinde ürünün bedelini ve/veya ALICI ‘yı borç altına sokan her türlü belgeyi iade eder.

MADDE 5. CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE ŞARTLARI

a) Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket edilmiş olması halinde Tüketici’ nin (ALICI), 6502 sayılı Kanun ve 29188 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca cayma hakkı bulunmaktadır.

b) Bu kapsamda Tüketici (ALICI), ilgili ürünü teslim aldığı günden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Buna mukabil Tüketici de, cayma bildirimini yönelttiği tarihi takip eden 7 gün içerisinde cayma hakkına konu ürünü iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkına konu malın iadesi, SATICI tarafından aksine bir bildirimde bulunulmadığı sürece, malın teslimini gerçekleştiren kargo firması aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, SATICI’ nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malı geri göndermesi halinde, iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz.

ALICI, cayma hakkını, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (ondört) günlük süre içerisinde yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak SATICI'ya bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda, SATICI, ürün/ürünleri ilk satıldığı haliyle, faturası ve garanti belgesiyle birlikte demonte halde orijinal kutusunda, satış faturasının arkasındaki iade formunu da doldurarak ve fatura aslı ile birlikte tüm nakliye masrafları SATICI tarafından karşılanmak kaydıyla teslim almakla yükümlüdür. İadenizin onaylanabilmesi için ürünün kullanılmamış ve hiçbir hasar görmemiş olması gerekmektedir

Ancak ALICI, kendisine iade için SATICI tarafından belirtilen taşıyıcının dışında bir başka taşıyıcı tarafından malı iade için göndermişse, bu halde iade masraflarından münhasıran ALICI sorumlu tutulacaktır. Meğerki SATICI tarafından belirtilen taşıyıcının ALICI’ nın bulunduğu yerde(ilçede) şubesi bulunmasın. Böyle bir durumda ALICI, SATICI tarafından kendisine belirtilen taşıyıcının bulunduğu yerde(ilçede) şubesinin bulunmadığını SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

c) Ancak ALICI’ nın, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürünü, ticari ve/veya mesleki amaçlarla satın almış olması halinde, 6502 sayılı Kanun kapsamında tüketici işleminden bahsedilemeyeceğinden ALICI’ nın cayma hakkı olmayacaktır. Bu halde genel hükümler (Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu vs.) uygulanacaktır.

d) Tüketici ayrıca aşağıdaki durumlarda sözleşmeden cayma hakkını kullanamaz:

• Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

• Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

• Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

• Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

• Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

• Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

• Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

• Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

• Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

• ALICI’ nın ödediği bedel kısmen veya tamamen SATICI tarafından ya da SATICI ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

MADDE 6. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) İşbu ön bilgilendirme formunda belirtilen tüm hak ve yükümlülükler ve fiyat dâhil taahhütlerin geçerlilik süresi, ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda ALICI’ ya gönderilmesinden itibaren 2 saat süre ile geçerlidir. ALICI, iki saatlik sürenin sonunda sipariş vermez ise bilgilendirme formundan belirtilen tüm ürünlerin fiyat ve taahhütlerin SATICI tarafından tekrar düzenlenebilir.

b) Taraflar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilen Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik gereğince 3 yıl boyunca SATICI’ nın sisteminde dijital ortamda kayıtlı olarak saklanacak olup, ALICI talep etmesi halinde söz konusu sözleşmelere ulaşabilecektir.

c) SATICI’ ya üye olurken verdiğiniz, elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep telefonunuz aracılığı ile 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak onayınızın alınmış olması halinde tarafınıza pazarlama ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. ALICI; dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkına haizdir.

d) SATICI, ALICI tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderimine ilişkin tüm onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklar.

e) ALICI siparişi gerçekleştirirken veri girişinde maddi bir hata yapması halinde, siparişe onay vermeden önce, sipariş özetini görme, sistemde belirtilen şekilde düzeltme ve değiştirme hakkına sahiptir. SATICI tarafından, ALICI’ nın siparişe onay vermeden önce, sipariş özetini görme, sistemde belirtilen şekilde düzeltme ve değiştirme hakkını kullanabilmesi için gerekli teknik sistem www.sens.com.trüzerinde çalışır vaziyette mevcuttur.

f) İş bu sözleşme sebebi ile sistemde kayıtlı bulunan kişisel verileniz rızanız dışında kanuni zorunluluklar ve/veya yasal mercilerin talebi ve/veya Satıcı tarafından adli sürecin başlatılması durumları haricinde herhangi bir şekilde 3. kişi/kişiler ile paylaşılmayacaktır. İnternet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını ve trafik verilerini kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır. Bunun dışında, yasal mercilerce talep edilmesi durumunda, kullanıcılara ve sözleşme konusu hizmet ve/veya mala ilişkin veriler ilgili kurum ve/veya kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

g) Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikhükümlerine göre işlem yapılır.

h) İş bu sözleşme sebebi ile ALICI tüm şikâyet ve itirazlarını, 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak, tüketici işleminin yapıldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ve/veya yetkili Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

i) İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda ALICI (Tüketici) tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici ile Mesafeli Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

j) www.sens.com.tr internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde, iş bu sözleşmenin dayanağı olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri yerine, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

k) www.sens.com.tr internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde temerrüde ilişkin hükümlerde Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

MADDE 7. SÖZLEŞME

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veyasiparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. Alıcı, 6502 sayılı Kanunun 48. Maddesinin gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

İş bu 7 maddeden oluşan MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU taraflar arasında [tarih] tarihinde elektronik ortamda akdedilmiş olup, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’ nun bir nüshası ALICI’ nın[eposta] adresine gönderilmiştir. Her halükarda ALICI, sözleşmenin bir kopyasına www.sens.com.tr adresinden ulaşabilecektir. Yukarıda belirtilen kullanım şartları, üyelik işlemlerinin tamamlanması ile tarafınızdan onaylanmıştır.
Güncel…
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.