AMAÇ

Tirim İnşaat Mimarlık Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. (TRIMLINE) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duymakta, veri güvenliğine önem vermekte olup bu husus şirketimizin öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması amacı ile tüm ilgili kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere göre toplanması, işlenmesi ve korunması ilkelerini benimsiyoruz.

Bu nedenle de; kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi, kimlerle paylaştığımızı ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklayan bu metni dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı şekli ile TRIMLINE olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemekteyiz.

Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, hukuka ve dürüstlük kuralına uyun olmak kaydıyla belirli açık ve meşru amaçlarla kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği çerçevede, şirketimizle ilişkiniz sürdüğü müddetçe işlenebilecek ve 3. Kişilerle paylaşılabilecektir.

VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu: Tirim İnşaat Mimarlık Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş.

İrtibat Kişisi:

Telefon:

Email: 

UYGULAMA

Tirim İnşaat Mimarlık Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. olarak;

Müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, referansları, potansiyel müşterilerimiz, web sitesi kullanıcıları, çalışanlarımız, TRIMLINE, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve 3. kişiler ile ilgili, uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde güvence altına alınması, toplanması, işlenmesi, aktarılması ve imhası konusunu önemsemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Şirketimiz tarafından işlenecek olan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve güncel, belirli açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel verileriniz (ad-soyad, TC Kimlik no, e-posta adresi, şifre, cep no, adres, ödeme şekli ve ödeme bilgileri, fatura sevk adresleri, internet trafiği verisi, oturum kontrol çerezleri vb.) şirketimiz tarafından, kalitemizden ödün vermeden;

Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek;

Mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,

Web sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamında sizi tanımak,

Size önerilerde bulunmak,

Sözleşme yönetimi; vergi, ödeme, finans,

Muhasebe ve tahsilat yönetimi,

Veri ve işlem güvenliği yönetimi; saklama ve arşiv yönetimi, kamu sağlığının korunması; güvenlik, asayiş ve şüpheli işlem yönetimi; hukuk ve danışmanlık işleri yönetimi (örn. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve zorunlu yasal bildirimlerin yapılması);

Müşteri finansal risk yönetimi; müşteri işlemlerine ilişkin denetim, raporlama ve analiz yönetimi;

Pazar araştırması ve kamuoyu araştırma faaliyetleri;

amaçları için işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi şeklinde toplanabilir.

Topladığımız kişisel verilerinizi; KVKK md. 5/2-c – Bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi amacıyla, KVKK md. 5/2-ç – Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek, KVKK md. 5/2-f – Şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde veya açık rızanız kapsamında işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi, veri güvenliği tedbirlerinin alınarak, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, TRIMLINE ile birlikte sorumlu olmak üzere;

Yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler ve ihtiyaçlar gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, anlaşmalı hizmet sağlayıcılara, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve alt yüklenicilere doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı aktarılabilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

6698 KVKK’ nın 11. maddesi çerçevesinde,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi içeren dilekçe ya da www.sens.com.tr adresinde ki Bilgi Talep Formu’ nu doldurmak suretiyle;

Başvurucunun kimlik ve adres bilgilerini içerecek, (Kimliğinizi ispat edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.),

Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olacak,

Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilecek,

Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olacak şekilde;

şirketimizin“Esentepe Mah. Kelebek Sok. Marmarakule A Blok No:2 D:105 Kartal/İstanbul” adresine yazılı olarak veya sistemimizde tanımlı e-posta adresinizden göndereceğiniz mail ile iletebilirsiniz. Yukarıda ki madde kapsamında talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede (en geç 30 gün içinde) ücretsiz olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği ücret tarifesinde ki koşullara göre sonuçlandıracaktır.

İlgili kişi olarak, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz gün veya her hâlde kişinin onayı ile başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz

DİĞER HUSUSLAR

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili Aydınlatma Metni kapsamındaki süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır.

Aydınlatma Metni internet sitesinde “www.sens.com.tr” yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metninde değişiklik ve güncellemeler yapılabilecek olup yukarıda yazılı internet sitesi üzerinden ilgili kişilere sunulabilecektir. 

Başvuru formu için tıklayınız.

Güncel…
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.